Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życia nowelizacja Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Celem nowelizacji było dostosowanie przepisów Rozporządzenia do aktualnych technologii występujących w budownictwie oraz przyspieszenie i uproszczenie procesu realizacji inwestycji.

Główne zmiany dotyczą:

  • Zabudowy i zagospodarowania działki – § 12 Rozporządzenia m.in.:

-dopuszczenie budowy budynku  w granicy działki na styku z innymi budynkami we wszelkiego rodzaju zabudowie (§ 12 ust. 3),

2Odległości budynku od granicy lasu – § 271 ust. 8

-możliwość zmniejszenia odległości (§ 271 ust. 8 a) :

  1.  4 m – granica lasu na sąsiedniej działce,
  2. brak wymagań – granica lasu na działce na której sytuuje się budynek.

  3)  Wymagań dotyczących mieszkań

– wprowadzenie aneksu kuchennego,

-rezygnacja ze wskazywania obowiązkowego wyposażenia kuchni
§ 92 Rozporządzenia,

– wprowadzenie minimalnej powierzchni użytkowej mieszkania wynoszącej 25 m²
§ 94 Rozporządzenia,

– usunięto konieczność przewidzenia w łazience miejsca zainstalowania automatycznej pralki domowej, a także usytuowania pojemnika na brudną bieliznę.

    4) Zabudowy i zagospodarowania działki – PARKINGI

– zrezygnowano z definiowania wymiarów stanowisk w garażu, z uwagi na brzmienie §21 Rozporządzenia, który określa minimalne wymiary stanowisk postojowych,

– doprecyzowano odległość między stanowiskiem postojowym, a ścianą lub słupem jako odległość między dłuższą krawędzią stanowiska a ścianą lub słupem,

-zwiększono szerokość miejsca postojowego dla samochodu osobowego z 2,3 m do 2,5 m, ze względu na dużą ilość samochodów o większej szerokości. Dodatkowo określono szerokość drogi manewrowej – 5 m.

Pozostałe zmiany:

  • zwolnienie z obowiązku zachowania odległości do granicy z sąsiednią działką budowlaną pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych,
  • dopuszczenie możliwości sytuowania miejsca gromadzenia odpadów bez zachowania odpowiednich odległości w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej,
  • ograniczono możliwość wykonywania wielokondygnacyjnego garażu podziemnego bez ochrony strefy pożarowej stałym samoczynnym urządzeniem gaśniczym wodnym.

 

STOSOWANIE NOWYCH PRZEPISÓW

  1. PRZEPISY DOTYCHCZASOWE STOSUJEMY GDY PRZED DNIEM WEJŚCIA W ŻYCIE ROZPORZĄDZENIA:

1)został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę lub wniosek o zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego,

2)zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

3)została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego.

  1. NA WNIOSEK INWESTORA STOSUJE SIĘ § 12 UST. 2 OBECNIE OBOWIĄZUJĄCEGO ROZPORZĄDZENIA, GDY PRZED DNIEM WEJŚCIA W ŻYCIE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ PRZED DNIEM 1 STYCZNIA 2020 R.:

1) został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę lub wniosek o zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego,

2) zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

3) została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego.

  1. PRZEPISU § 94 ROZPORZĄDZENIA W BRZMIENIU NADANYM NINIEJSZYM ROZPORZĄDZENIEM NIE STOSUJE SIĘ DO MIESZKAŃ O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ MNIEJSZEJ NIŻ 25 M2:

1) powstałych w ramach zamierzenia budowlanego o którym mowa w ust. 1;

2) które w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia spełniają warunki o których mowa w art. 2 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy o własności lokali.

  1. POLSKIE NORMY WYMIENIONE W POZYCJI 49 ZAŁĄCZNIKA NR 1 OBECNIE OBOWIĄZUJĄCEGO ROZPORZĄDZENIA MOŻNA STOSOWAĆ, GDY PRZED DNIEM 1 STYCZNIA 2021 R.:

1) został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę lub wniosek
o zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego,

2)zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

3) została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego.