Skip to content
Chmielna 2 lok. 31, Warszawa

Chmielna 2 lok. 31, War­szawa
Nowy Świat 33 lok.13, Warszawa

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniej­szy Regu­la­min, okre­śla warunki zawie­ra­nia z Klien­tami, przez Kan­ce­la­rię Radcy Praw­nego Marta Kan­ce­lar­czyk, umów o świad­cze­nie usług drogą elek­tro­niczną za pośred­nic­twem strony inter­ne­to­wej dzia­ła­ją­cej pod adre­sem:
https://www.kancelaria-budowlana.pl

§2 PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA USŁUG
1. Przed­mio­tem świad­cze­nia usług przez Kan­ce­la­rię, za pośred­nic­twem strony inter­ne­to­wej, jest w szcze­gól­no­ści:
• udzie­le­nie porady praw­nej po ana­li­zie przed­sta­wio­nego stanu fak­tycz­nego,
• spo­rzą­dze­nie pisma pro­ce­so­wego, lub innego pisma w zależ­no­ści od kon­kret­nej sprawy,
• spo­rzą­dze­nie opi­nii praw­nej,
• spo­rzą­dze­nie umowy, regu­la­minu, sta­tutu itp.

§3 SPOSÓB ŚWIADCZENIA USŁUG
1. Klient za pośred­nic­twem adresu e‑mail: biuro@kancelaria-budowlana, m.kancelarczyk@kancelaria-budowlana.pl lub za pomocą for­mu­la­rza dostęp­nego na stro­nie inter­ne­to­wej wysyła zapy­ta­nie o udzie­le­nia porady praw­nej przez Kan­ce­la­rię.
2. Zapy­ta­nie powinno zawie­rać opis stanu fak­tycz­nego, okre­śle­nie pro­blemu oraz rodzaj usługi, którą jest zain­te­re­so­wany Klient. Do zapy­ta­nia Klient powi­nien załą­czyć do wia­do­mo­ści skany wszyst­kich nie­zbęd­nych doku­men­tów zwią­za­nych ze sprawą.
3. Po zapo­zna­niu się z tre­ścią wia­do­mo­ści Kan­ce­la­ria ma prawo skie­ro­wać do Klienta dodat­kowe pyta­nia lub popro­sić o prze­sła­nie dodat­ko­wych doku­men­tów, jeżeli jest to nie­zbędne do wyko­na­nia Usługi
4. Po otrzy­ma­niu przez Kan­ce­la­rię wszel­kich nie­zbęd­nych infor­ma­cji i doku­men­tów do wyko­na­nia usługi, Kan­ce­la­ria wysyła do Klienta wia­do­mość e‑mail, potwier­dza­jącą otrzy­ma­nie kore­spon­den­cji, pro­po­zy­cję ter­minu wyko­na­nia usługi oraz wyso­kość wyna­gro­dze­nia za usługę;
5. Klient, po akcep­ta­cji warun­ków świad­cze­nia usługi przed­sta­wio­nych przez Kan­ce­la­rię, powi­nien prze­lać z góry wyna­gro­dze­nie za usługę na rachu­nek wska­zany w e‑mailu.
6. Po otrzy­ma­niu uzgod­nio­nego wyna­gro­dze­nia oraz wszyst­kich wyma­ga­nych w spra­wie infor­ma­cji i doku­men­tów, Kan­ce­la­ria przy­stąpi do wyko­na­nia usługi w umó­wio­nym terminie.

§4 USŁUGI DODATKOWE
1. Jeżeli w związku z prośbą Kan­ce­la­rii o prze­ka­za­nie dodat­ko­wych infor­ma­cji Klient zmieni zadane Kan­ce­la­rii zapy­ta­nie, a zmiana ta ma istotny wpływ na nakład pracy nie­zbędny do pra­wi­dło­wego wyko­na­nia usługi, Kan­ce­la­ria ma prawo do doko­na­nia ponow­nej wyceny usługi. Nowa wycena sta­nowi ofertę zawar­cia umowy o zmie­nio­nej tre­ści, od któ­rej przy­ję­cia uza­leż­nione jest dal­sze świad­cze­nie usługi przez Kan­ce­la­rię.
2. W przy­padku braku akcep­ta­cji Klienta nowych warun­ków umowy, Klient ma prawo do wypo­wie­dze­nia zawar­tej umowy, jed­nakże Kan­ce­la­ria zacho­wuje prawo do wyna­gro­dze­nia w wyso­ko­ści kosz­tów ponie­sio­nych w związku umową wypo­wie­dzianą przez Klienta. Wypo­wie­dze­nie umowy powinno nastą­pić wraz z prze­ka­za­niem infor­ma­cji o nie­wy­ra­że­niu zgody na zawar­cie umowy o zmie­nio­nej tre­ści. Nie­wy­ra­że­nie zgody na zawar­cie umowy o zmie­nio­nej tre­ści oraz brak wypo­wie­dze­nia dotych­cza­so­wej umowy ozna­cza, iż Kan­ce­la­ria jest obo­wią­zana świad­cze­nia Usługi Praw­nej w pier­wot­nym jej kształ­cie, tzn. bez uwzględ­nie­nia mody­fi­ka­cji Pyta­nia zada­nego przez Klienta.
3. Zło­że­nie przez Klienta dodat­ko­wych pytań lub wnio­sków o wyja­śnie­nia będzie trak­to­wane jako nowe zlecenie.

§5 PŁATNOŚCI
1. Wyna­gro­dze­nie należne Kan­ce­la­rii za wyko­na­nie usługi jest wno­szone przez Klien­tów prze­le­wem na rachu­nek ban­kowy pro­wa­dzony przez BNP PARIBAS 59 1600 1462 1853 3965 9000 0001.
2. W uza­sad­nio­nych przy­pad­kach ist­nieje moż­li­wość zalicz­ko­wego ure­gu­lo­wa­nia płat­no­ści za usługę.
3. Kan­ce­la­ria, na żąda­nie Klienta zgło­szone przy zle­ce­niu wyko­na­nia usługi, wysta­wia fak­turę VAT.

§6 REKLAMACJE
1. W przy­padku, gdy Kan­ce­la­ria z wła­snej winy nie wywiąże się z warun­ków zawar­tej z Klien­tem umowy tj. gdy nie wykona w ter­mi­nie zle­co­nej usługi, nie wykona zle­co­nej usługi lub wykona ją nie­na­le­ży­cie, Klien­towi przy­słu­guje prawo zło­że­nia rekla­ma­cji.
2. W celu wsz­czę­cia postę­po­wa­nia rekla­ma­cyj­nego Klient powi­nien w ter­mi­nie 7 dni od dnia wyko­na­nia umowy prze­słać Kan­ce­la­rii drogą elek­tro­niczną rekla­ma­cję wska­zu­jąc: swoje imię i nazwi­sko, usługę, z któ­rej sko­rzy­stał, datę wyko­na­nia umowy, opis przed­miotu rekla­ma­cji.
3. Kan­ce­la­ria w ter­mi­nie 7 dni robo­czych licząc od dnia następ­nego po jej ode­bra­niu, udzieli odpo­wie­dzi Klien­towi na adres poczty elek­tro­nicz­nej, z któ­rego rekla­ma­cja została wysłana, w któ­rej wskaże na wynik roz­pa­trze­nia zło­żo­nej rekla­ma­cji.
4. Kan­ce­la­ria nie odpo­wiada za jakie­kol­wiek opóź­nie­nie w reali­zo­wa­niu usługi i pro­blemy tech­niczne zwią­zane z trud­no­ściami w odbio­rze kore­spon­den­cji e‑mail lub innej przez Klienta, jeżeli przy­czyna opóź­nie­nia w reali­za­cji usługi i trud­no­ści w odbio­rze kore­spon­den­cji przez Klienta, nie leżą po stro­nie Kancelarii.

§7 WYGAŚNIĘCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Umowa wygasa z chwilą wyko­na­nia Usługi przez Kan­ce­la­rię.
2. Każda ze stron umowy może roz­wią­zać zawartą umowę, w każ­dym cza­sie i bez poda­nia przy­czyn, z zastrze­że­niem prawa Kan­ce­la­rii do zatrzy­ma­nia czę­ści wyna­gro­dze­nia za już wyko­naną usługę.
3. Kan­ce­la­ria ma prawo odstą­pić od umowy w try­bie natych­mia­sto­wym, w nastę­pu­ją­cych przy­pad­kach: naru­sze­nia przez Klienta posta­no­wień niniej­szego Regu­la­minu, nie udzie­le­nia przez Klienta infor­ma­cji nie­zbęd­nych do wyko­na­nia Usługi lub braku wysła­nia doku­men­tów, które są nie­zbędne do wyko­na­nia tej Usługi.

§8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. W celu udzie­le­nia odpo­wie­dzi na skie­ro­wane do Kan­ce­la­rii zapy­ta­nie, Klient zobo­wią­zany jest do poda­nia swo­ich danych oso­bo­wych. Poda­nie danych jest nie­zbędne do pra­wi­dło­wego wyko­na­nia usługi.
2. Z chwilą wysła­nia zapy­ta­nia, Klient wyraża zgodę na prze­twa­rza­nie jego danych oso­bo­wych przez Kan­ce­la­rię w celu wyko­na­nia Usługi.
3. Klient przyj­muje do wia­do­mo­ści, że ma prawo dostępu do swo­ich danych oso­bo­wych i ich popra­wia­nia, usu­wa­nia.
4. Dane oso­bowe będą gro­ma­dzone z nale­żytą sta­ran­no­ścią i odpo­wied­nio chro­nione przed dostę­pem do nich przez osoby do tego nie­upo­waż­nione, zgod­nie z Ustawą z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie danych oso­bo­wych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
5. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych prze­ka­za­nych przez Klienta celem wyko­na­nia usługi praw­nej jest Kan­ce­la­ria Radcy Praw­nego Marta Kan­ce­lar­czyk z sie­dzibą w War­sza­wie.
6. Klient, korzy­sta­jący z usług ofe­ro­wa­nych przez Kan­ce­la­rię, doko­nu­jąc akcep­ta­cji posta­no­wień niniej­szego Regu­la­minu, wyraża zgodę na:
– prze­twa­rza­nie, gro­ma­dze­nie, utrwa­la­nie, prze­cho­wy­wa­nie, opra­co­wy­wa­nie, udo­stęp­nia­nie i usu­wa­nie danych oso­bo­wych przez Kan­ce­la­rię w zakre­sie nie­zbęd­nym do wyko­na­nia Usług.
Kan­ce­la­ria, będąc admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych w rozu­mie­niu ustawy o ochro­nie danych oso­bo­wych, zobo­wią­zuje się do:
a. wyko­rzy­sta­nia danych oraz infor­ma­cji prze­ka­za­nych przez Klienta wyłączne w celu reali­za­cji Usługi,
b. prze­strze­ga­nia tajem­nicy zwią­za­nej z danymi oso­bo­wymi Klienta,
c. nie­udo­stęp­nia­nia danych pozy­ska­nych w związku ze świad­cze­niem usług drogą elek­tro­niczną.
7. Szcze­gó­łowe infor­ma­cje dot. pro­ce­dury ochrony danych oso­bo­wych zostały zawarte w Poli­tyce Pry­wat­no­ści udo­stęp­nio­nej na stro­nie inter­ne­to­wej https://www.kancelaria-budowlana.pl

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zle­ce­nie usługi przez Klienta sta­nowi jed­no­cze­śnie akcep­ta­cję Regu­la­minu, co jest jed­no­znaczne z wyra­że­niem zgody na warunki w nim zawarte.
2. Kan­ce­la­ria zobo­wią­zuje się do zacho­wa­nia w tajem­nicy infor­ma­cji uzy­ska­nych w związku z wyko­ny­wa­niem usługi oraz wyko­rzy­sta­nia ich tylko w celach pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści.
3. Regu­la­min obo­wią­zuje od dnia jego publi­ka­cji na stro­nie inter­ne­to­wej Kan­ce­la­rii (tj. 2 listo­pada 2016 roku) i ma zasto­so­wa­nie do wszyst­kich usług świad­czo­nych na jego pod­sta­wie po tej dacie.
4. Wszel­kie tre­ści zamiesz­czone na stro­nie Kan­ce­la­rii, w tym: arty­kuły, doku­menty, opi­nie, pro­jekty pism lub inne opra­co­wa­nia, sta­no­wią autor­skie prawa mająt­kowe nale­żące do Kan­ce­la­rii i pod­le­gają ochro­nie prze­wi­dzia­nej w usta­wie z dnia 4 lutego 1994 r. o pra­wie autor­skim i pra­wach pokrew­nych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.).