REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy Regulamin, określa warunki zawierania z Klientami, przez Kancelarię Radcy Prawnego Marta Kancelarczyk, umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej działającej pod adresem:
http://www.kancelaria-budowlana.pl

§2 PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA USŁUG
1. Przedmiotem świadczenia usług przez Kancelarię, za pośrednictwem strony internetowej, jest w szczególności:
• udzielenie porady prawnej po analizie przedstawionego stanu faktycznego,
• sporządzenie pisma procesowego, lub innego pisma w zależności od konkretnej sprawy,
• sporządzenie opinii prawnej,
• sporządzenie umowy, regulaminu, statutu itp.

§3 SPOSÓB ŚWIADCZENIA USŁUG
1. Klient za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@kancelaria-budowlana, m.kancelarczyk@kancelaria-budowlana.pl lub za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej wysyła zapytanie o udzielenia porady prawnej przez Kancelarię.
2. Zapytanie powinno zawierać opis stanu faktycznego, określenie problemu oraz rodzaj usługi, którą jest zainteresowany Klient. Do zapytania Klient powinien załączyć do wiadomości skany wszystkich niezbędnych dokumentów związanych ze sprawą.
3. Po zapoznaniu się z treścią wiadomości Kancelaria ma prawo skierować do Klienta dodatkowe pytania lub poprosić o przesłanie dodatkowych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do wykonania Usługi
4. Po otrzymaniu przez Kancelarię wszelkich niezbędnych informacji i dokumentów do wykonania usługi, Kancelaria wysyła do Klienta wiadomość e-mail, potwierdzającą otrzymanie korespondencji, propozycję terminu wykonania usługi oraz wysokość wynagrodzenia za usługę;
5. Klient, po akceptacji warunków świadczenia usługi przedstawionych przez Kancelarię, powinien przelać z góry wynagrodzenie za usługę na rachunek wskazany w e-mailu.
6. Po otrzymaniu uzgodnionego wynagrodzenia oraz wszystkich wymaganych w sprawie informacji i dokumentów, Kancelaria przystąpi do wykonania usługi w umówionym terminie.

§4 USŁUGI DODATKOWE
1. Jeżeli w związku z prośbą Kancelarii o przekazanie dodatkowych informacji Klient zmieni zadane Kancelarii zapytanie, a zmiana ta ma istotny wpływ na nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonania usługi, Kancelaria ma prawo do dokonania ponownej wyceny usługi. Nowa wycena stanowi ofertę zawarcia umowy o zmienionej treści, od której przyjęcia uzależnione jest dalsze świadczenie usługi przez Kancelarię.
2. W przypadku braku akceptacji Klienta nowych warunków umowy, Klient ma prawo do wypowiedzenia zawartej umowy, jednakże Kancelaria zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości kosztów poniesionych w związku umową wypowiedzianą przez Klienta. Wypowiedzenie umowy powinno nastąpić wraz z przekazaniem informacji o niewyrażeniu zgody na zawarcie umowy o zmienionej treści. Niewyrażenie zgody na zawarcie umowy o zmienionej treści oraz brak wypowiedzenia dotychczasowej umowy oznacza, iż Kancelaria jest obowiązana świadczenia Usługi Prawnej w pierwotnym jej kształcie, tzn. bez uwzględnienia modyfikacji Pytania zadanego przez Klienta.
3. Złożenie przez Klienta dodatkowych pytań lub wniosków o wyjaśnienia będzie traktowane jako nowe zlecenie.

§5 PŁATNOŚCI
1. Wynagrodzenie należne Kancelarii za wykonanie usługi jest wnoszone przez Klientów przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez BANK POCZTOWY S.A. o numerze 03 1320 1537 1731 0044 3000 0001.
2. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zaliczkowego uregulowania płatności za usługę.
3. Kancelaria, na żądanie Klienta zgłoszone przy zleceniu wykonania usługi, wystawia fakturę VAT.

§6 REKLMACJE
1. W przypadku, gdy Kancelaria z własnej winy nie wywiąże się z warunków zawartej z Klientem umowy tj. gdy nie wykona w terminie zleconej usługi, nie wykona zleconej usługi lub wykona ją nienależycie, Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.
2. W celu wszczęcia postępowania reklamacyjnego Klient powinien w terminie 7 dni od dnia wykonania umowy przesłać Kancelarii drogą elektroniczną reklamację wskazując: swoje imię i nazwisko, usługę, z której skorzystał, datę wykonania umowy, opis przedmiotu reklamacji.
3. Kancelaria w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia następnego po jej odebraniu, udzieli odpowiedzi Klientowi na adres poczty elektronicznej, z którego reklamacja została wysłana, w której wskaże na wynik rozpatrzenia złożonej reklamacji.
4. Kancelaria nie odpowiada za jakiekolwiek opóźnienie w realizowaniu usługi i problemy techniczne związane z trudnościami w odbiorze korespondencji e-mail lub innej przez Klienta, jeżeli przyczyna opóźnienia w realizacji usługi i trudności w odbiorze korespondencji przez Klienta, nie leżą po stronie Kancelarii.

§7 WYGAŚNIĘCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Umowa wygasa z chwilą wykonania Usługi przez Kancelarię.
2. Każda ze stron umowy może rozwiązać zawartą umowę, w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem prawa Kancelarii do zatrzymania części wynagrodzenia za już wykonaną usługę.
3. Kancelaria ma prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, w następujących przypadkach: naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, nie udzielenia przez Klienta informacji niezbędnych do wykonania Usługi lub braku wysłania dokumentów, które są niezbędne do wykonania tej Usługi.

§8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. W celu udzielenia odpowiedzi na skierowane do Kancelarii zapytanie, Klient zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych. Podanie danych jest niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.
2. Z chwilą wysłania zapytania, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Kancelarię w celu wykonania Usługi.
3. Klient przyjmuje do wiadomości, że ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania, usuwania.
4. Dane osobowe będą gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
5. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta celem wykonania usługi prawnej jest Kancelaria Radcy Prawnego Marta Kancelarczyk z siedzibą w Warszawie.
6. Klient, korzystający z usług oferowanych przez Kancelarię, dokonując akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę na:
– przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych przez Kancelarię w zakresie niezbędnym do wykonania Usług.
Kancelaria, będąc administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, zobowiązuje się do:
a. wykorzystania danych oraz informacji przekazanych przez Klienta wyłączne w celu realizacji Usługi,
b. przestrzegania tajemnicy związanej z danymi osobowymi Klienta,
c. nieudostępniania danych pozyskanych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.
7. Szczegółowe informacje dot. procedury ochrony danych osobowych zostały zawarte w Polityce Prywatności udostępnionej na stronie internetowej http://www.kancelaria-budowlana.pl

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zlecenie usługi przez Klienta stanowi jednocześnie akceptację Regulaminu, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki w nim zawarte.
2. Kancelaria zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem usługi oraz wykorzystania ich tylko w celach prowadzonej działalności.
3. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie internetowej Kancelarii (tj. 2 listopada 2016 roku) i ma zastosowanie do wszystkich usług świadczonych na jego podstawie po tej dacie.
4. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Kancelarii, w tym: artykuły, dokumenty, opinie, projekty pism lub inne opracowania, stanowią autorskie prawa majątkowe należące do Kancelarii i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.).