Skip to content
Chmielna 2 lok. 31, Warszawa

Chmielna 2 lok. 31, War­szawa
Nowy Świat 33 lok.13, Warszawa

Polityka prywatności

1. Posta­no­wie­nia ogólne
1.1 Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych zbie­ra­nych za pośred­nic­twem strony inter­ne­to­wej www.kancelaria-budowlana.pl jest Kan­ce­la­ria Radcy Praw­nego Marta Kan­ce­lar­czyk (adres sie­dziby: War­szawa ul. Chmielna 2 lok.31, e‑mail: biuro@kancelaria-budowlana.pl ) ‑zwana dalej „Admi­ni­stra­to­rem” i będąca jed­no­cze­śnie Usłu­go­dawcą.
1.2 Dane oso­bowe Usługobiorcy/Użytkowniku ser­wisu są prze­twa­rzane zgod­nie z ustawą o ochro­nie danych oso­bo­wych z dnia 29 sierp­nia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świad­cze­niu usług drogą elek­tro­niczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Cel i zakres zbie­ra­nia danych
2.1 Prze­twa­rza­nie danych Usłu­go­biorcy w celu reali­za­cji umowy o pomoc prawną odbywa się na pod­sta­wie zawar­tej z nim umowy. Dane będą prze­twa­rzane do momentu zakoń­cze­nia świad­cze­nia usług, o ile odrębne prze­pisy nie będą wyma­gały zacho­wa­nia dłuż­szego okresu prze­twa­rza­nia. W przy­padku nie zawar­cia umowy, dane zostaną usu­nięte w ter­mi­nie 30 dni od chwili zło­że­nia przez Usłu­go­biorcę rezy­gna­cji z zawar­cia umowy.
2.2 Kan­ce­la­ria reali­zuje funk­cje pozy­ski­wa­nia infor­ma­cji o Usłu­go­bior­cach /Użytkownikach ser­wisu i ich zacho­wa­niu w nastę­pu­jący spo­sób:
a. poprzez dobro­wol­nie wpro­wa­dzone w for­mu­la­rzach infor­ma­cje,
b. poprzez gro­ma­dze­nie logów ser­wera www przez ope­ra­tora hostin­go­wego.
2.3 Infor­ma­cje w for­mu­la­rzach.
a. Kan­ce­la­ria zbiera infor­ma­cje podane dobro­wol­nie przez Usługobiorcę/Użytkownika ser­wisu.
b. Kan­ce­la­ria może zapi­sać ponadto infor­ma­cje o para­me­trach połą­cze­nia (ozna­cze­nie czasu, adres IP).
c. Dane w for­mu­la­rzu nie są udo­stęp­niane pod­mio­tom trze­cim ina­czej, niż za zgodą Usługobiorcy/Użytkownika ser­wisu.
d. Dane podane w for­mu­la­rzu są prze­twa­rzane w celu wyni­ka­ją­cym z funk­cji kon­kret­nego zapy­ta­nia, np w celu wyko­na­nia usługi lub kon­taktu han­dlo­wego.
e. Dane podane w for­mu­la­rzach mogą być prze­ka­zane pod­mio­tom tech­nicz­nie reali­zu­ją­cym nie­które usługi na rzecz Kan­ce­la­rii– w szcze­gól­no­ści doty­czy to prze­ka­zy­wa­nia infor­ma­cji o posia­da­czu reje­stro­wa­nej domeny do pod­mio­tów będą­cych ope­ra­to­rami domen inter­ne­to­wych, ser­wi­sów obsłu­gu­ją­cych płat­no­ści lub też innych pod­mio­tów, z któ­rymi Kan­ce­la­ria w tym zakre­sie współpracuje.

3. Pod­stawa prze­twa­rza­nia danych i ich udo­stęp­nie­nie
3.1 Poda­nie danych oso­bo­wych przez Usługobiorcę/Użytkownika ser­wisu jest dobro­wolne, acz­kol­wiek ich nie poda­nie skut­kuje bra­kiem moż­li­wo­ści zawar­cia umowy.
3.2 Pod­stawą prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych Usługobiorcy/Użytkownika ser­wisu jest koniecz­ność reali­za­cji umowy o pomoc prawną, któ­rej jest stroną lub pod­ję­cia na jego żąda­nie dzia­łań przed jej zawar­ciem.
3.3 Udo­stęp­nie­nie danych.
a. Dane pod­le­gają udo­stęp­nie­niu pod­mio­tom zewnętrz­nym wyłącz­nie w gra­ni­cach praw­nie dozwo­lo­nych.
b. Dane umoż­li­wia­jące iden­ty­fi­ka­cję osoby fizycz­nej są udo­stęp­niane wyłą­cze­nie za zgodą tej osoby.
c. Kan­ce­la­ria może mieć obo­wią­zek udzie­la­nia infor­ma­cji zebra­nych przez stronę inter­ne­tową upo­waż­nio­nym orga­nom na pod­sta­wie zgod­nych z pra­wem żądań w zakre­sie wyni­ka­ją­cym z żądania.

4. Pliki cookies
4.1 Admi­ni­stra­tor może wyko­rzy­sty­wać pliki cookies (cia­steczka), czyli nie­wiel­kie infor­ma­cje tek­stowe, prze­cho­wy­wane na urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­nika (np. kom­pu­te­rze, table­cie, smart­fo­nie). Cookies mogą być odczy­ty­wane przez sys­tem tele­in­for­ma­tyczny Admi­ni­stra­tora.
4.2 Admi­ni­stra­tor może prze­cho­wy­wać pliki cookies na urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­nika, a następ­nie może uzy­skać dostęp do infor­ma­cji w nich zawar­tych w celach sta­ty­stycz­nych, w celach mar­ke­tin­go­wych oraz w celu zapew­nie­nia pra­wi­dło­wego dzia­ła­nia Strony.
4.3 Admi­ni­stra­tor infor­muje Użyt­kow­nika, że ist­nieje moż­li­wość takiej kon­fi­gu­ra­cji prze­glą­darki inter­ne­to­wej, która unie­moż­li­wia prze­cho­wy­wa­nie pli­ków cookies na urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­nika. W takiej sytu­acji, korzy­sta­nie ze Strony przez Użyt­kow­nika może być utrud­nione.
4.4 Admi­ni­stra­tor wska­zuje niniej­szym, że pliki cookies mogą być przez Użyt­kow­nika usu­nięte po ich zapi­sa­niu przez Admi­ni­stra­tora, poprzez odpo­wied­nie funk­cje prze­glą­darki inter­ne­to­wej, pro­gramy słu­żące w tym celu lub sko­rzy­sta­nie z odpo­wied­nich narzę­dzi dostęp­nych w ramach sys­temu ope­ra­cyj­nego, z któ­rego korzy­sta Użytkownik.

5. Prawo kon­troli, dostępu do tre­ści swo­ich danych i ich popra­wia­nia
5.1 Osoba, któ­rej dane doty­czą ma prawo dostępu do tre­ści swo­ich danych oso­bo­wych oraz prawo ich spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia, ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, prawo do prze­no­sze­nia danych, prawo wnie­sie­nia sprze­ciwu, prawo do cof­nię­cia zgody w dowol­nym momen­cie bez wpływu na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rza­nia, któ­rego doko­nano na pod­sta­wie zgody przed jej cof­nię­ciem.
5.2 W przy­padku stwier­dze­nia, że prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych naru­sza prze­pisy RODO, osoba któ­rej dane doty­czą ma prawo wnieść skargę do organu nad­zor­czego Urzędu Ochrony Danych Oso­bo­wych.
5.3.W celu reali­za­cji upraw­nień, o któ­rych mowa powy­żej można kon­tak­to­wać się z Admi­ni­stra­to­rem poprzez prze­sła­nie sto­sow­nej wia­do­mo­ści pisem­nie lub pocztą elek­tro­niczną na adres Admi­ni­stra­tora wska­zany na wstę­pie niniej­szej poli­tyki prywatności.