Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin, określa warunki zawierania z Klientami, przez Kancelarię Radcy Prawnego Marta Kancelarczyk, umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej działającej pod adresem:
www.kancelaria-budowlana.pl

§2 PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Przedmiotem świadczenia usług przez Kancelarię, za pośrednictwem strony internetowej, jest w szczególności:
 • udzielenie porady prawnej po analizie przedstawionego stanu faktycznego,
 • sporządzenie pisma procesowego, lub innego pisma w zależności od konkretnej sprawy,
 • sporządzenie opinii prawnej,
 • sporządzenie umowy, regulaminu, statutu itp.,
 • oferowanie wzorów umów,
 • udzielanie zdalnych porad prawnych.

§3 SPOSÓB ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Klient za pośrednictwem adresu e‑mail: biuro@kancelaria-budowlana.pl, m.kancelarczyk@kancelaria-budowlana.pl lub za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej wysyła zapytanie o udzielenie pomocy prawnej przez Kancelarię.
 2. Zapytanie powinno zawierać opis stanu faktycznego, określenie problemu oraz rodzaj usługi, którą jest zainteresowany Klient. Do zapytania Klient powinien załączyć do wiadomości skany wszystkich niezbędnych dokumentów związanych ze sprawą.
 3.  Po zapoznaniu się z treścią wiadomości Kancelaria ma prawo skierować do Klienta dodatkowe pytania lub poprosić o przesłanie dodatkowych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do wykonania Usługi.
 4. Po otrzymaniu przez Kancelarię wszelkich niezbędnych informacji i dokumentów do wykonania usługi, Kancelaria wysyła do Klienta wiadomość e‑mail, potwierdzającą otrzymanie korespondencji, propozycję terminu wykonania usługi oraz wysokość wynagrodzenia za usługę.
 5. Klient, po akceptacji warunków świadczenia usługi przedstawionych przez Kancelarię, powinien przelać z góry wynagrodzenie w oparciu o otrzymaną fakturę pro forma.
 6.  Po otrzymaniu uzgodnionego wynagrodzenia oraz wszystkich wymaganych w sprawie informacji i dokumentów, Kancelaria przystąpi do wykonania usługi w umówionym terminie.
 7. Oferta cenowa stanowiąca odpowiedź Kancelarii na zapytanie Klienta, wygasa, jeżeli Klient nie potwierdzi jej w terminie 4 dni od daty wysłania oferty, lub w terminie wskazanym w samej ofercie.
 8. Klient za pośrednictwem strony internetowej https://www.kancelaria-budowlana.pl/   może zakupić wzór umowy za cenę tam podaną.
 9.  Po zatwierdzeniu przez Klienta niniejszego Regulaminu oraz po opłaceniu ceny za wzór umowy, Klient otrzyma wzór na podany adres e-mail.

§4 USŁUGI DODATKOWE

 1. Jeżeli w związku z prośbą Kancelarii o przekazanie dodatkowych informacji Klient zmieni zadane Kancelarii zapytanie, ilość dokumentów, a zmiana ta ma istotny wpływ na nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonania usługi, Kancelaria ma prawo do dokonania ponownej wyceny usługi. Nowa wycena stanowi ofertę zawarcia umowy o zmienionej treści, od której przyjęcia uzależnione jest dalsze świadczenie usługi przez Kancelarię.
 2.  W przypadku braku akceptacji Klienta nowych warunków umowy, Klient ma prawo do wypowiedzenia zawartej umowy, jednakże Kancelaria zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości kosztów poniesionych w związku umową wypowiedzianą przez Klienta. Wypowiedzenie umowy powinno nastąpić wraz z przekazaniem informacji o niewyrażeniu zgody na zawarcie umowy o zmienionej treści. Niewyrażenie zgody na zawarcie umowy o zmienionej treści oraz brak wypowiedzenia dotychczasowej umowy oznacza, iż Kancelaria jest obowiązana świadczenia Usługi Prawnej w pierwotnym jej kształcie, tzn. bez uwzględnienia modyfikacji Pytania zadanego przez Klienta.
 3. Złożenie przez Klienta dodatkowych pytań lub wniosków o wyjaśnienia będzie traktowane jako nowe zlecenie.

§5 PŁATNOŚCI

 1. Wynagrodzenie należne Kancelarii za wykonanie usługi jest wnoszone przez Klientów przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez BNP PARIBAS 59 1600 1462 1853 3965 9000 0001.
 2.  Kancelaria przystępuje do pracy nad zleceniem po zaksięgowaniu płatności za usługę. Od tego także dnia biegnie czas na wykonanie zlecenia ( tj. od zaksięgowania płatności za usługę).
 3. Wynagrodzenie należne Kancelarii za sprzedaż wzoru umowy jest wnoszone przez Klienta za pośrednictwem systemu automatycznych płatności Przelewy24. Zapłata następuje po wypełnieniu przez Klienta formularza znajdującego się na stronie.
 4. Rozliczenia transakcji opłacanych przelewami bezpośrednimi przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.
 5. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zaliczkowego uregulowania płatności za usługę.
 6. Kancelaria, na żądanie Klienta zgłoszone przy zleceniu wykonania usługi, wystawia fakturę VAT.

§6 REKLAMACJE

 1. W przypadku, gdy Kancelaria z własnej winy nie wywiąże się z warunków zawartej z Klientem umowy tj. gdy nie wykona w terminie zleconej usługi, nie wykona zleconej usługi lub wykona ją nienależycie, Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.
 2. W celu wszczęcia postępowania reklamacyjnego Klient powinien w terminie 7 dni od dnia wykonania umowy przesłać Kancelarii drogą elektroniczną reklamację wskazując: swoje imię i nazwisko, usługę, z której skorzystał, datę wykonania umowy, opis przedmiotu reklamacji.
 3. Kancelaria w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia następnego po jej odebraniu, udzieli odpowiedzi Klientowi na adres poczty elektronicznej, z którego reklamacja została wysłana, w której wskaże na wynik rozpatrzenia złożonej reklamacji.
 4. Kancelaria nie odpowiada za jakiekolwiek opóźnienie w realizowaniu usługi i problemy techniczne związane z trudnościami w odbiorze korespondencji e‑mail lub innej przez Klienta, jeżeli przyczyna opóźnienia w realizacji usługi i trudności w odbiorze korespondencji przez Klienta, nie leżą po stronie Kancelarii.

§7 WYGAŚNIĘCIE, ROZWIĄZANIE UMOWY I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Umowa wygasa z chwilą wykonania Usługi przez Kancelarię.
 2.  Każda ze stron umowy może rozwiązać zawartą umowę, w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem prawa Kancelarii do zatrzymania części wynagrodzenia za już wykonaną usługę.
 3. Kancelaria ma prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, w następujących przypadkach: naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, nie udzielenia przez Klienta informacji niezbędnych do wykonania Usługi lub braku wysłania dokumentów, które są niezbędne do wykonania tej Usługi.
 4. Klient uprawniony jest rozwiązać danę umowę sprzedaży w dowolnej formie, do czasu zapłaty Kancelarii umówionego wynagrodzenia. Warunki rozwiązania danej umowy po tym fakcie, określać może nadto indywidualnie dana umowa na wykonanie konkretnej usługi jeżeli w/w indywidualne warunki zostały przez Strony ustanowione.
 5. W przypadku zawarcia z Kancelarią umowy sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem, może on w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podania przyczyny. Bieg terminu rozpoczyna się od chwili doręczenia konsumentowi towaru, a w przypadku zawarcia umów, których przedmiotem jest dostarczenie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym – w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie i wysłanie oświadczenia przed upływem w/w terminu na adres siedziby lub adres email Kancelarii. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. Kancelaria dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. Kancelaria może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Kancelarii lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług (w tym umowy sprzedaży wzoru umowy), jeżeli Kancelaria wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Kancelarię utraci prawo odstąpienia od umowy. Prawo to nie przysługuje także do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Kancelarię o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 7. Po zakończeniu świadczenia usług prawnych, Klient zobowiązany jest do osobistego odbioru dokumentów w siedzibie Kancelarii, jakie Kancelaria zgromadziła w zw. z świadczoną na jego rzecz usługą. Klient zobowiązany jest do odbioru dokumentów w terminie 20 dni, od dnia wysłania przez Kancelarię e-maila informującego Klienta o możliwości odbioru dokumentów. Po tym terminie Kancelaria zastrzega sobie prawo do naliczania opłat za przechowywanie dokumentów lub powierzenia ich przechowywania podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Klienta. Ewentualna wysyłka dokumentów bezpośrednio do Klienta jest usługą odpłatną.

§8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W celu udzielenia odpowiedzi na skierowane do Kancelarii zapytanie, Klient zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych. Podanie danych jest niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.
 2. Z chwilą wysłania zapytania, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Kancelarię w celu wykonania Usługi.
 3. Klient przyjmuje do wiadomości, że ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania, usuwania.
 4. Dane osobowe będą gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 5. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta celem wykonania usługi prawnej jest Kancelaria Radcy Prawnego Marta Kancelarczyk z siedzibą w Warszawie.
 6.  Klient, korzystający z usług oferowanych przez Kancelarię, dokonując akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę na:
  – przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych przez Kancelarię w zakresie niezbędnym do wykonania Usług.
  Kancelaria, będąc administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, zobowiązuje się do:
  a. wykorzystania danych oraz informacji przekazanych przez Klienta wyłączne w celu realizacji Usługi,
  b. przestrzegania tajemnicy związanej z danymi osobowymi Klienta,
  c. nieudostępniania danych pozyskanych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.
 7. Szczegółowe informacje dot. procedury ochrony danych osobowych zostały zawarte w Polityce Prywatności udostępnionej na stronie internetowej https://www.kancelaria-budowlana.pl

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zlecenie usługi przez Klienta stanowi jednocześnie akceptację Regulaminu, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki w nim zawarte.
 2.  Kontakt pomiędzy Kancelarią a Klientem odbywa się za pośrednictwem wiadomości e-mail, w oparciu o podany przez Klienta adres e-mail. W trakcie świadczenia usług przez Kancelarię, Klient zobowiązany jest do bieżącego sprawdzania skrzynki e-mail.
 3. Kancelaria zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem usługi oraz wykorzystania ich tylko w celach prowadzonej działalności.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie internetowej Kancelarii (tj. 2 listopada 2016 roku) i ma zastosowanie do wszystkich usług świadczonych na jego podstawie po tej dacie.
 5. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Kancelarii, w tym: artykuły, dokumenty, opinie, projekty pism lub inne opracowania, stanowią autorskie prawa majątkowe należące do Kancelarii i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.