Skip to content
Chmielna 2 lok. 31, Warszawa

Chmielna 2 lok. 31, War­szawa
Nowy Świat 33 lok.13, Warszawa

KANCELARIA BUDOWLANA

Radcy Prawnego Marty Kancelarczyk 

Wyślij pytanie do bezpłatnej wyceny przez formularz lub bezpośrednio na e‑maila biuro@kancelaria-budowlana.pl

Indywidualne podejście do Klienta 

Gwarancja bezpieczeństwa 

Wsparcie ekspertów 

o nas 600x500 Home

O nas 

Kan­ce­la­ria ofe­ruje pomoc prawną w zakre­sie sze­roko rozu­mia­nego prawa budow­la­nego i admi­ni­stra­cyj­nego, a także prawa cywil­nego. Repre­zen­tu­jemy Klien­tów przed sądami i orga­nami administracji. 

Spo­rzą­dzamy opi­nie prawne, pro­jekty umów, wnio­ski, poda­nia, zaża­le­nia, ape­la­cje, a także pisma pro­ce­sowe w toku postę­po­wań sądo­wych i administracyjnych.

Naszą Kan­ce­la­rię two­rzą rad­co­wie prawni i praw­nicy posia­da­jący wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w świad­cze­niu pomocy praw­nej na rzecz zarówno przed­się­biorstw, jak i osób fizycznych.

Cennik 

004 meeting 100x100 Home

Konsultacja prawna w Kancelarii

Zagad­nie­nie prawne – to zwię­złe i krót­kie przed­sta­wie­nie i roz­wią­za­nie pro­blemu praw­nego. Doty­czy nie­skom­pli­ko­wa­nych sta­nów fak­tycz­nych.

od 250 zł

005 workspace 100x100 Home

Porada prawna online

Porada prawna online – to zwię­złe i krót­kie przed­sta­wie­nie i roz­wią­za­nie pro­blemu praw­nego. Doty­czy nie­skom­pli­ko­wa­nych sta­nów fak­tycz­nych. Bar­dziej skom­pli­ko­wane sprawy wyce­niane indy­wi­du­al­nie.

od 200 zł

007 resume 100x100 Home

Porada prawna z pismem procesowym

Porada prawna online lub kon­sul­ta­cja prawna w Kan­ce­la­rii połą­czona ze spo­rzą­dze­niem pozwu, wnio­sku lub innego pisma w spra­wie.

od 550 zł

  • Podane wyżej ceny mają cha­rak­ter orien­ta­cyjny. Cena za usługę usta­lana jest indy­wi­du­al­nie  i zależy od stop­nia skom­pli­ko­wa­nia sprawy, potrzeb­nego nakładu pracy.
  • Ist­nieje także moż­li­wość wyboru spo­sobu wyna­gra­dza­nia (sys­tem godzinowy,ryczałtowy).
  • Wyna­gro­dze­nie za pro­wa­dze­nie postę­po­wań sądo­wych usta­lane jest naj­czę­ściej w opar­ciu o urzę­dowe stawki wyni­ka­jące z roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Spra­wie­dli­wo­ści z dnia 22 paź­dzier­nika 2015 r. w spra­wie opłat za czyn­no­ści rad­ców prawnych.

Zakres usług 

Prawo budowlane 

Pozwo­le­nie na budowę. Samo­wola budow­lana. Pozwo­le­nie na użyt­ko­wa­nie. Lega­li­za­cja samo­woli budow­la­nej. Zmiana spo­sobu użytkowania.

Nieruchomości 

Bez­pieczny zakup nie­ru­cho­mo­ści. Opi­nio­wa­nie umów. Docho­dze­nie rosz­czeń z tytułu umów dewe­lo­per­skich, umów o roboty budow­lane. Spory sądowe z deweloperami.

Prawo administracyjne 

Skargi, zaża­le­nia, odwo­ła­nia od decy­zji admi­ni­stra­cyj­nych. Warunki zabu­dowy. Pla­no­wa­nie i zago­spo­da­ro­wa­nie przestrzenne.

Spory sądowe 

Zastęp­stwo pro­ce­sowe w spo­rach z dewe­lo­pe­rami i wyko­naw­cami. Spo­rzą­dza­nie pism pro­ce­so­wych. Opi­nio­wa­nie zasad­no­ści wsz­czy­na­nia bądź zanie­cha­nia wsz­czę­cia postę­po­wań. Przy­go­to­wy­wa­nie stra­te­gii pro­wa­dzo­nego postępowania.

Umowy 

Opi­nio­wa­nie umów pod kątem ryzyka praw­nego, w tym umów dewe­lo­per­skich i umów o roboty budow­lane. Spo­rzą­dza­nie umów, wzo­rów umów, regu­la­mi­nów wewnętrz­nych. Uczest­nic­two w pro­wa­dzo­nych roko­wa­niach i nego­cja­cjach w zakre­sie warun­ków umów.

Windykacja należności 

Ofe­ru­jemy szyb­kie i sku­teczne odzy­ski­wa­nie należ­no­ści w sys­te­mie bez­pro­wi­zyj­nym. Od wielu lat Kan­ce­la­ria spe­cja­li­zuje się w świad­cze­niu pomocy praw­nej w zakre­sie docho­dze­nia wie­rzy­tel­no­ści na wszyst­kich eta­pach postępowania.

Prawo spółek handlowych 

Reje­stro­wa­nie spółek han­dlo­wych. Zmiana umowy spółki. Odpo­wie­dzial­ność człon­ków zarządu.

Ochrona dóbr osobistych 

Sprawy zwią­zane z ochroną dóbr oso­bi­stych, m.in. takich jak: zdro­wie, wol­ność, cześć, swo­boda sumie­nia, nazwi­sko, wize­ru­nek, tajem­nica kore­spon­den­cji, nie­ty­kal­ność miesz­ka­nia, twór­czość naukowa, artystyczna.

Prawo spadkowe 

Stwier­dze­nia naby­cia spadku. Działy spadku. Rosz­cze­nia o zachowek.

Porady prawne online 

173 envelope mail notification arrow right outline Home

Wysłanie zapytania 

Wypeł­nij poniż­szy for­mu­larz, opisz swój pro­blem prawny i zadaj pyta­nia.
454 calculator outline Home

Wycena 

W ciągu 24 godzin otrzy­masz infor­ma­cję zwrotną z wyceną usługi wraz z okre­śle­niem ter­minu wyko­na­nia usługi .
455 credit card bank outline Home

Płatność 

Doko­naj prze­lewu usta­lo­nego wyna­gro­dze­nia na rachu­nek podany w infor­ma­cji zwrot­nej.
456 handshake deal outline Home

Realizacja usługi 

Po otrzy­ma­niu płat­no­ści zle­cona usługa jest reali­zo­wana poprzez wysła­nie odpo­wie­dzi na wska­zany adres e‑mail, bądź poprzez umó­wie­nie tele­fo­nicz­nej porady praw­nej.

Partnerzy 

Publikacje 

Formularz kontaktowy

Informacje kontaktowe

ul. Chmielna 2 lok. 31
00–020 War­szawa
ul. Nowy Świat 33 lok.13
00–029 War­szawa

Godziny pracy Kancelarii:

Ponie­dzia­łek

9:00 – 17:00 

Wto­rek

9:00 – 17:00 

Środa

9:00 – 17:00

Czwar­tek

9:00 – 17:00

Pią­tek

9:00 – 15:00 

Przed wizytą w  Kan­ce­la­rii pro­simy o kon­takt tele­fo­niczny lub mailowy.