Zadzwoń do nas: +48 534 555 545

Napisz do nas: biuro@kancelaria-budowlana.pl

Nasz adres: 00-020 Warszawa, ul. Chmielna 2/31 | 00-029 Warszawa Nowy świat 33/13

 

Plac budowy, kopce piachu. Kraków 13.06.2021 15:00

Ostatnie publikacje

Legalizacja samowoli budowlanej obiektu budowlanego

Samowola budowlana mimo, iż nie jest pojęciem ustawowym, w praktyce oznacza postępowanie administracyjne prowadzone przez organ nadzoru budowlanego, w sytuacji, gdy inwestor, wbrew obowiązującym przepisom, rozpoczął budowę bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia, wykonuje roboty budowlanego niezgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę, czy zmienił sposób użytkowania obiektu. Samowola budowlana może zatem powstać na różnych etapach powstawania inwestycji tj.: na etapie przystąpienia do realizacji robót budowlanych, na etapie prowadzenia robót budowlanych, a także na etapie oddania inwestycji do użytkowania. 

Kwestia ta szczegółowo uregulowana jest w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane w  rozdziale 5a zatytułowanym Postępowanie w sprawie rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych z naruszeniem ustawy. 

Pierwszą czynnością formalną, jaką podejmuje organ nadzoru budowlanego, w przypadku obiektu budowlanego lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego: bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę albo bez wymaganego zgłoszenia albo pomimo wniesienia sprzeciwu do tego zgłoszenia, jest wydanie postanowienia o wstrzymaniu budowy. Na to postanowienie przysługuje zażalenie. 

Następnie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia o wstrzymaniu budowy  inwestor, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego może złożyć wniosek o legalizację. 

Tym samym zostaje zainicjowana procedura legalizacyjna. 

W myśl art.48b ustawy prawo budowlane, organ nadzoru budowlanego nakłada, w drodze postanowienia, obowiązek przedłożenia dokumentów legalizacyjnych. Do dokumentów tych należą: 

  1. W przypadku budowy wymagającej decyzji o pozwoleniu na budowę lub w przypadku budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–3 ustawy prawo budowlane: 
  2. zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego lub uchwał w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub towarzyszącej; 
  3. dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 ustawy prawo budowlane (m.in. trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami; oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane) oraz dwa egzemplarze projektu technicznego. 
  4. W przypadku budowy innej niż budowa wymagająca decyzji o pozwoleniu na budowę lub budowy innej niż budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy prawo budowlane, do dokumentów legalizacyjnych należą: 
  5. zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego lub uchwał w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub towarzyszącej; 
  6. oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; 
  7. projekt zagospodarowania działki lub terenu. 

W przypadku stwierdzenia braku nieprawidłowości w dokumentach legalizacyjnych lub wykonania postanowienia o usunięciu nieprawidłowości w dokumentach legalizacyjnych organ nadzoru budowlanego wydaje postanowienie o ustaleniu opłaty legalizacyjnej.  

Po uiszczeniu opłaty legalizacyjnej organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję o legalizacji, która: 

1) zatwierdza projekt budowlany albo projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz 

2) zezwala na wznowienie budowy, jeżeli budowa nie została zakończona. 

Ważne: w decyzji o legalizacji  nakładany jest obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

 

Stan prawny na dzień 6 sierpnia 2021 r.