Zadzwoń do nas: +48 534 555 545

Napisz do nas: biuro@kancelaria-budowlana.pl

Nasz adres: 00-020 Warszawa, ul. Chmielna 2/31 | 00-029 Warszawa Nowy świat 33/13

 

Plac budowy, kopce piachu. Kraków 13.06.2021 15:00

Ostatnie publikacje

Zanim podpiszesz umowę deweloperską sprawdź prospekt informacyjny

Zgodnie z brzmieniem Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, potocznie zwanej ustawą deweloperską, Deweloper, który rozpoczyna sprzedaż lokali, obowiązany jest sporządzić prospekt informacyjny dotyczący danego przedsięwzięcia deweloperskiego. W praktyce oznacza to, iż osoba zainteresowana zakupem lokalu mieszkalnego ma prawo jeszcze przed podpisaniem umowy deweloperskiej żądać od Dewelopera nieodpłatnego przekazania jej Prospektu informacyjnego, w którym to zawarte są kluczowe dla kupującego dane związane z konkretną inwestycją. Informacje zawarte w prospekcie informacyjnym, na podstawie których nabywca podjął decyzję o zawarciu umowy, stają się następnie załącznikiem do umowy deweloperskiej.

Prospekt informacyjny składa się z części ogólnej, wspólnej dla całego przedsięwzięcia deweloperskiego oraz części indywidualnej dla każdego lokalu.

CZĘŚĆ OGÓLNA  PROSPEKTU  INFORMACYJNEGO

W części ogólnej prospektu informacyjnego znajdziemy informacje takie jak:

-podstawowe dane Dewelopera, doświadczenie Dewelopera w zakresie ukończonych przedsięwzięć deweloperskich, informacje dotyczące nieruchomości i przedsięwzięcia deweloperskiego, którego kupnem jesteśmy zainteresowani, informacji, czy przeciwko Deweloperowi prowadzono lub prowadzi się obecnie postępowania egzekucyjne na kwotę powyżej 100 000 zł;

– posiadanie bądź nieposiadaniu pozwolenia na budowę,

– terminy planowanego rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych,

– termin, do którego nastąpi przeniesienie prawa własności nieruchomości na nabywcę,

-harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego z podziałem na etapy realizacji oraz procentowy, szacunkowy podział kosztów poszczególnych etapów w całkowitych kosztach przedsięwzięcia,

-opis przedsięwzięcia deweloperskiego, w tym liczby budynków i rozmieszczenia ich na nieruchomości, z uwzględnieniem minimalnego odstępu pomiędzy budynkami,

-sposób finansowania przedsięwzięcia,

-dopuszczalność waloryzacji ceny poprzez wskazanie przypadków waloryzacji ceny oraz określenie zasad waloryzacji.

W prospekcie zamieszcza się także informacje o sposobie pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Przy czym za niewystarczające uważa się samo wskazanie normy, na podstawie której wykonany będzie pomiar, lecz należy zamieścić również opis normy poprzez podanie informacji, czy pomiar będzie dokonywany na poziomie podłogi, czy na określonej wysokości od podłogi, w stanie całkowicie wykończonym, czy też w stanie surowym.

W prospekcie wymienia się także warunki odstąpienia od umowy deweloperskiej.

Co więcej, Deweloper jest zobowiązany do podania w prospekcie informacji dotyczących inwestycji przewidzianych w promieniu 1 km od nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie deweloperskie np.: informacje o budowie lub rozbudowie dróg, budowie oczyszczalni ścieków, spalarni śmieci, wysypiskach, cmentarzach.

CZĘŚĆ INDYWIDUALNA PROSPEKTU  INFORMACYJNEGO

W tej części prospektu znajdziemy informacje dotyczące indywidualnych cech każdego lokalu m.in: ceny jednego metra kwadratowego powierzchni ‚określenia istotnych cech budynku, w którym znajdować się będzie lokal, ze wskazaniem liczby kondygnacji, technologii wykonania, standardu prac wykończeniowych w częściach wspólnych budynku i terenie wokół niego, ogólnej liczby lokali w budynku, liczby miejsc garażowych i postojowych, dostępnych w budynku mediach oraz dostępu do drogi publicznej.

Prospekt informacyjny w tej części musi również określać usytuowanie lokalu w budynku oraz określać powierzchnię i układ poszczególnych pomieszczeń w lokalu wraz ze standardem prac wykończeniowych, do których wykonania zobowiązał się deweloper.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA ZA PODANIE NIEPRAWDZIWYCH INFORMACJI  W  PROSPEKCIE  INFORMACYJNYM

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego wprowadziła także odpowiedzialność karną za podanie nieprawdziwych informacji w prospekcie informacyjnym. W myśl art. 33 przywołanej wyżej ustawy, kto, będąc odpowiedzialnym za informacje zawarte w prospekcie informacyjnym podaje nieprawdziwe lub zataja prawdziwe informacje, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Stan prawny na dzień 11 maja 2018 r.