Umowa z wykonawcą

Dość częste problemy, z jakimi spotykamy się w Kancelarii to spory inwestora z wykonawcą. Głównym powodem problemów jest oczywiście wadliwe wykonywanie prac oraz niedotrzymywanie terminów.Są jednak sposoby, aby inwestor uniknął negatywnych konsekwencji spowodowanych przez nieuczciwego wykonawcę lub co najmniej zminimalizował skutki tych działań. Podstawą jest podpisanie umowy z wykonawcą przed rozpoczęciem przez niego prac. Jeżeli […]

Obowiązki Flippera w nowej ustawie deweloperskiej

Nazwa tzw. ustawy deweloperskiej nie powinna uśpić czujności innych przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą nieruchomości na rynku pierwotnym. Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (taka jest bowiem pełna nazwa ustawy deweloperskiej) część regulacji skierowała także wprost do przedsiębiorców innych niż deweloperzy. Taką […]

Umowa rezerwacyjna w ustawie deweloperskiej

Z dniem 1 lipca 2022 roku do polskiego systemu prawnego weszły regulacje dotyczące umowy rezerwacyjnej, a to za sprawą ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym Co prawda umowy rezerwacyjne są powszechnie stosowane większości przedsięwzięć deweloperskich, to dotychczas brak było jednak przepisów, […]

Uproszczone postępowanie legalizacyjne

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła nową procedurę w prawie budowlanym, jaką jest uproszczone postępowanie legalizacyjne.   Nowelizacja weszła w życie 19 września 2020 r. otwierając tym samym drogę do uregulowania stanu prawnego obiektów budowlanych wybudowanych w warunkach samowoli budowlanej bez ponoszenia wnoszenia opłaty legalizacyjnej.  Aby móc skorzystać z uproszczonej […]

Opłata legalizacyjna

Jednym z etapów postępowania legalizującego samowolę budowlaną jest wydanie przez organ nadzoru budowlanego, postanowienia ustalającego wysokość opłaty legalizacyjnej.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami, sposób ustalania wysokości opłaty legalizacyjnej nie zależy od uznania organu nadzoru budowlanego ani od wartości obiektu, czy jego stanu technicznego. Sposób ustalania wysokości opłaty legalizacyjnej wynika zatem wprost z przepisów ustawy prawo budowlane, […]

Epidemia, a odstąpienie od umowy deweloperskiej

Rozporządzeniem z  dnia 20 marca 2020 r. Minister Zdrowia ogłosił na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV‑2. Niewątpliwie sytuacja ta wpłynie negatywnie na sytuację finansową zarówno nabywców nieruchomości, jak i samych deweloperów. Niektórym wręcz uniemożliwi wywiązywanie się ze zobowiązań umownych np.: niemożność terminowej zapłaty rat wynikających z umowy deweloperskiej, na […]

Zanim podpiszesz umowę deweloperską sprawdź prospekt informacyjny

Zgodnie z brzmieniem Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, potocznie zwanej ustawą deweloperską, Deweloper, który rozpoczyna sprzedaż lokali, obowiązany jest sporządzić prospekt informacyjny dotyczący danego przedsięwzięcia deweloperskiego. W praktyce oznacza to, iż osoba zainteresowana zakupem lokalu mieszkalnego ma prawo jeszcze przed podpisaniem umowy deweloperskiej żądać od Dewelopera […]

Legalizacja samowoli budowlanej obiektu budowlanego

Samowola budowlana mimo, iż nie jest pojęciem ustawowym, w praktyce oznacza postępowanie administracyjne prowadzone przez organ nadzoru budowlanego, w sytuacji, gdy inwestor, wbrew obowiązującym przepisom, rozpoczął budowę bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia, wykonuje roboty budowlanego niezgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę, czy zmienił sposób użytkowania obiektu. Samowola budowlana może zatem powstać […]