Umowa rezerwacyjna w ustawie deweloperskiej

Z dniem 1 lipca 2022 roku do polskiego systemu prawnego weszły regulacje dotyczące umowy rezerwacyjnej, a to za sprawą ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym Co prawda umowy rezerwacyjne są powszechnie stosowane większości przedsięwzięć deweloperskich, to dotychczas brak było jednak przepisów, […]

Uproszczone postępowanie legalizacyjne

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła nową procedurę w prawie budowlanym, jaką jest uproszczone postępowanie legalizacyjne.   Nowelizacja weszła w życie 19 września 2020 r. otwierając tym samym drogę do uregulowania stanu prawnego obiektów budowlanych wybudowanych w warunkach samowoli budowlanej bez ponoszenia wnoszenia opłaty legalizacyjnej.  Aby móc skorzystać z uproszczonej […]

Opłata legalizacyjna

Jednym z etapów postępowania legalizującego samowolę budowlaną jest wydanie przez organ nadzoru budowlanego, postanowienia ustalającego wysokość opłaty legalizacyjnej.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami, sposób ustalania wysokości opłaty legalizacyjnej nie zależy od uznania organu nadzoru budowlanego ani od wartości obiektu, czy jego stanu technicznego. Sposób ustalania wysokości opłaty legalizacyjnej wynika zatem wprost z przepisów ustawy prawo budowlane, […]

Epidemia, a odstąpienie od umowy deweloperskiej

Rozporządzeniem z  dnia 20 marca 2020 r. Minister Zdrowia ogłosił na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV‑2. Niewątpliwie sytuacja ta wpłynie negatywnie na sytuację finansową zarówno nabywców nieruchomości, jak i samych deweloperów. Niektórym wręcz uniemożliwi wywiązywanie się ze zobowiązań umownych np.: niemożność terminowej zapłaty rat wynikających z umowy deweloperskiej, na […]

Zanim podpiszesz umowę deweloperską sprawdź prospekt informacyjny

Zgodnie z brzmieniem Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, potocznie zwanej ustawą deweloperską, Deweloper, który rozpoczyna sprzedaż lokali, obowiązany jest sporządzić prospekt informacyjny dotyczący danego przedsięwzięcia deweloperskiego. W praktyce oznacza to, iż osoba zainteresowana zakupem lokalu mieszkalnego ma prawo jeszcze przed podpisaniem umowy deweloperskiej żądać od Dewelopera […]

Legalizacja samowoli budowlanej obiektu budowlanego

Samowola budowlana mimo, iż nie jest pojęciem ustawowym, w praktyce oznacza postępowanie administracyjne prowadzone przez organ nadzoru budowlanego, w sytuacji, gdy inwestor, wbrew obowiązującym przepisom, rozpoczął budowę bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia, wykonuje roboty budowlanego niezgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę, czy zmienił sposób użytkowania obiektu. Samowola budowlana może zatem powstać […]